• Aanmelding voor cursussen dient via de website te geschieden en betaling met iDEAL.
  • Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een cursus, behoudt KC Kennemerland zich het recht voor om de cursus te annuleren (waarbij de betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd) of te verplaatsen naar een ander tijdstip.
  • Annulering door de cursist kan uitsluitend plaatsvinden tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus, waarbij reeds betaalde cursusgelden zullen worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,00 administratiekosten.
  • Bij annulering door de cursist, minder dan 7 dagen voor aanvang van de ingeschreven cursus, is er geen mogelijkheid tot inhalen of overplaatsing naar een andere cursus, tenzij er naar het oordeel van KC Kennemerland bijzondere omstandigheden door overmacht zijn aan te voeren.
  • Het geheel of gedeeltelijk niet volgen of tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist is geen reden voor restitutie van betaalde lesgelden, tenzij er naar het oordeel van KC Kennemerland bijzondere omstandigheden door overmacht zijn aan te voeren.
  • Inzake bijtincidenten tussen hond en mens, tussen honden onderling of terugkerende problemen met bepaalde honden waarbij besloten wordt, naar het oordeel van KC Kennemerland, deze honden uit de les te weren, zullen geen cursusgelden worden gerestitueerd. Als alternatief wordt wel de mogelijkheid geboden om voor het resterende lesgeld de combinatie met privéles een kans te geven en een goede begeleiding aan te bieden.
  • De vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan tijdens vanwege de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, cursussen of evenementen, van welke aard dan ook en evenmin voor enige schade ten gevolge van door de vereniging verleende adviezen of door welke andere oorzaak dan ook.
  • Inschrijving puppen uit het buitenland is toegestaan vanaf de leeftijd van 15 weken en zij dienen geënt te zijn volgens schema.
Pin It